Smluvní podmínky

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE (End-User License Agreement nebo EULA) NA SOFTWARE Spybrother.
Tato licenční smlouva EULA odpovídá smlouvě uzavřené mezi dodavatelem aplikace Spybrother a konečným uživatelem.

Souhlasem s ustanoveními této licenční smlouvy EULA konečný uživatel souhlasí i s instalací a užíváním softwaru podle ustanovení a podmínek uvedených v tomto dokumentu.

OVĚŘTE SI PŘÍPADNÁ OMEZENÍ PLATNÁ A POUŽITELNÁ VE STÁTĚ, VE KTERÉM MÁTE V ÚMYSLU SOFTWARE POUŽÍVAT.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU EULA JEŠTĚ PŘED INSTALACÍ SOFTWARU.

SOFTWARE NEINSTALUJTE, POKUD NESOUHLASÍTE S USTANOVENÍMI LICENČNÍ SMLOUVY EULA.

Uživatel tímto vyjadřuje souhlas s tím, že instalace a používání softwaru nesmí nikdy porušit žádný místní zákonný předpis.

Uživatel tímto vyjadřuje souhlas s instalací softwaru POUZE do jednoho nebo více zařízení v jeho vlastnictví nebo do zařízení, ke kterému získal výslovné povolení od vlastníka

Aplikace softwaru Spybrother se poskytuje pouze jako licence a není prodávána. Provider si vyhrazuje veškerá práva na záležitosti, které nebyly výslovně převedeny do licenčního užívání uživatele licence

Licence“: licence není exkluzivní ani převoditelná.
Licenční smlouva konečnému uživateli umožňuje instalovat licencovaný software do mobilního zařízení v jeho vlastnictví

Tato licenční smlouva EULA nesmí být nikdy vykládána tak, že povoluje instalovat licencovaný software do zařízení, které není ve vlastnictví uživatele

“SpyBrother“: Software byl vyvinut tak, aby byl používán v souladu se zákonem; provider aplikace vám nikdy nebude moci poskytnout právní pomoc související s nepovoleným užíváním softwaru

“Nepovolené užívání softwaru“: Uživatel se zavazuje licencovaný software používat tak, aby nedocházelo k poškozování práv třetích osob.

Licence“: Provider aplikace je jediným držitelem všech práv, titulů a zájmů k licencovanému softwaru

ZMĚNY: Provider aplikace si vyhrazuje právo tuto licenci v jakémkoli okamžiku změnit. Platnost změn počíná okamžikem, kdy budou zveřejněny na našich internetových stránkách. Rovněž je oprávněn změnit, pozastavit nebo omezit určité funkce licencovaného softwaru bez jakékoli odpovědnosti. Používáním licencovaného softwaru uživatel konkludentně potvrzuje, že se zavedenými změnami souhlasí.

“Souhlas s využíváním údajů”

Tímto uživatel opravňuje providera aplikace využívat technická data shromážděná v zařízení pro zlepšení a aktualizaci softwaru.

Doba“: Doba licence odpovídá jejímu předplacení.
V případě, kdy pozbytí platnosti jednoho nebo více ustanovení této licenční smlouvy EULA, veškerá příslušná práva k licenci pozbývají automaticky platnosti, aniž by byl provider licence povinen na tuto skutečnost upozorňovat.

OMEZENÁ ZÁRUKA“ Tato limitovaná a nepřevoditelná záruka se vztahuje na software po dobu jeho předplacení.

TATO IMPLICITNÍ ZÁRUKA JE ZE ZÁKONA PLATNÁ POUZE PO DOBU TRVÁNÍ PLATNOSTI LIMITOVANÉ ZÁRUKY.

„VÝLUKY ZE ZÁRUKY“. Tato limitovaná záruka nekryje problémy způsobené nezákonným jednáním uživatele, jednáním třetích osob nebo příčinami vyšší moci, které nebyly způsoby providerem aplikace.
TATO LIMITOVANÁ ZÁRUKA ZA OPRAVU POVAŽUJE VÝMĚNU SOFTWARU.

POKUD BY PROVIDER APLIKACE VÝMĚNU SOFTWARU NEPROVEDL, ZAJISTÍ VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY ZA PŘEDPLATNÉ A PŘITOM VYLOUČÍ ČASOVÉ OBDOBÍ, PO KTERÉ BYL SOFTWARE POUŽÍVÁN.

LIMITOVANÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU, KTEROU PROVIDER APLIKACE POSKYTUJE.

Pro uplatnění práv z limitované záruky zašlete e-mail s přesným popisem zjištěného problému na adresu: info@Spybrother.comm

Ustanovení této licence podléhají případným a kdykoli zaváděným změnám. V případě změn bude aktualizovaná verze licence zveřejněna na těchto stránkách